ระบบสารสนเทศเบิกจ่ายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์
ค่ารักษาพยาบาล


กองทุนสงเคราะห์

กระทรวงศึกษาธิการ

** ระบบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกองทุนสงเคราะห์ กำหนดให้บันทึกยื่นใช้สิทธิขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลภายในหนึ่งปี นับถัดจากวันที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน และถือเป็นรายจ่ายในปีที่ยื่นขอเบิก เท่านั้น